Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Uitstreekend

Uitstreekend heeft als postadres Hippocrateslaan 20 te Bergen op Zoom, en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Breda onder nummer 77790995

Artikel 1 Definities

Uitstreekend is een webwinkel waarin foodboxen en een aantal losse producten besteld kunnen worden. Deze producten kunnen worden afgehaald op de aangewezen locatie (DABLab van Konijnenburgweg 24 te Bergen op Zoom of worden bezorgd tegen een kleine vergoeding. Bezorging vindt alleen plaats in de gemeentes Bergen op Zoom, Woensdrecht, Steenbergen, Tholen en Roosendaal. Op deze activiteiten zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing.

1.1 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, vermeld op de website www.uitstreekend.nl.

1.2 Bestelprocedure: de procedure, die Klant via de website doorloopt, om een Product te bestellen.

1.3 Klant: de wederpartij van Uitstreekend met wie Uitstreekend een Overeenkomst aangaat.

1.4 Overeenkomst: overeenkomst, waar de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel van uitmaken, inzake de koop en levering van een Product.

1.5 Partijen: Uitstreekend en Klant gezamenlijk.

1.6 Uitstreekend: de partij welke zich bedient van Algemene Voorwaarden, tevens wederpartij van Klant.

1.7 Website: de website van Uitstreekend, te vinden onder de URL http://www.uitstreekend.nl.

1.8 Product: zaken, welke Uitstreekend op haar Website, die de Klant kan bestellen.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, eventuele (e-mail)nieuwsbrieven, de Website, de Bestelprocedure alsmede contacten en/of (rechts)handelingen tussen Partijen, ook wanneer deze (rechts)handelingen niet mochten leiden tot een Overeenkomst.

2.2 Toepasselijkheid van algemene leverings- of betalingsvoorwaarden en/of andere algemene of bijzondere voorwaarden van Klant is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3 Totstandkomng overeenkomst 

3.1 De op de Website aangeboden Producten met bijbehorende prijzen gelden als een vrijblijvend aanbod, dat door Klant kan worden aanvaard door de gehele Bestelprocedure te doorlopen en op Uitstreekend.nl te voltooien. De Overeenkomst kan alleen elektronisch worden gesloten. Uitstreekend bevestigt de totstandkoming van de Overeenkomst elektronisch aan de Klant.

3.2 De bestellingen kunnen worden afgehaald op de locatie van het DABLab van Konijnenburgweg 24 te Bergen op Zoom. De routing verloopt via de achteringang op de zuidzijde haven. Iedere week zijn er twee afhaalmomenten: Vrijdag van 17:00 tot 19:00, hiervoor moet de bestelling geplaatst worden tot vrijdag 14:00 uur. Zaterdag van 10:00 tot 12:00, hiervoor moet de bestelling geplaatst worden de vrijdag hiervoor voor 14:00 uur. Vanaf zaterdag is het weer mogelijk om een box of losse producten te bestellen voor de aankomende week.

3.3 Uitstreekend garandeert niet dat het aanbod als hiervoor bedoeld zonder fouten en/of omissies is. Druk- en zetfouten zijn dan ook uitdrukkelijk voorbehouden en kunnen een grond zijn om de Overeenkomst geen gestand te doen geven. Indien Uitstreekend hiertoe besluit zal zij dit onverwijld aan Klant laten weten.

3.4 Indien om welke reden dan ook, daar onder begrepen de situatie als in laatste zin van voorgaande lid bedoeld, de Overeenkomst niet tot stand is gekomen, of is ontbonden, draagt Uitstreekend er zorg voor dat –als er vooruit betaald is door de Klant- de betaalde bedragen, zo snel als dat voor Uitstreekend mogelijk is, worden terugbetaald aan Klant. Deze terugbetaling is in ieder geval binnen 14 (veertien) dagen.

3.5 Uitstreekend is gerechtigd zonder opgaaf van redenen een verzoek tot het aangaan van een Overeenkomst te weigeren, dan wel aanvullende voorwaarden aan het sluiten van de Overeenkomst te verbinden. Uitstreekend behoudt zich het recht voor om de Overeenkomst op te zeggen indien de afnemer zich niet houdt aan de bepalingen van deze voorwaarden.

3.6 Uitstreekend bepaalt zelf in welke postcodegebieden ze haar producten levert. Het kan voorkomen dat een Klant wordt afgewezen doordat de Uitstreekend niet in een bepaald postcode gebied levert. Deze postcodegebieden zijn: 4600 t/m 4625, 4630,4631,4634,4635,4640,4641,4645,4650,4651,4652,4655,4670,4671,4681,4756,4690,4691, 4700 t/m 4708.

Artikel 4 Prijzen en betaling

4.1 Prijzen zoals genoemd op de Website zijn in Euro’s en inclusief BTW, alsmede inclusief andere van overheidswege opgelegde heffingen. De prijzen zijn exclusief bezorgkosten, deze staan apart vermeld. Voor de bezorging geldt een tarief van €3,50 per bestelling.

4.2 Uitstreekend is gerechtigd ten allen tijden de prijzen te wijzigen. Dit zal altijd vooraf worden aangekondigd.

4.3 Betaling van een bestelling geschied via iDeal in de webwinkel na afronding van de bestelling.

4.4 De klant betaalt de box en/of producten altijd vooruit. Dit betekent dat een niet-opgehaalde box wel betaald is en dat dit bedrag niet teruggestort wordt. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant dat de box en/of producten opgehaald worden. Dit geldt ook voor bezorging indien er niemand aanwezig is.

4.5 Als de IDeal betaling niet gelukt is, biedt Uitstreekend de mogelijkheid om via een alternatieve methode te betalen. Uiteraard moet er betaald zijn voordat de box en/of producten worden meegenomen/afgeleverd.

Artikel 5 Levering en leveringstermijn

5.1 Levering vindt plaats op het moment dat de Klant de box en/of producten van de bestelling afhaalt, of aan huis bezorgd krijgt.

5.2 Op het moment van levering gaat het risico van de betreffende producten (voedselveiligheid en alles wat daaraan is verbonden) over op de Klant.

5.3 De leveringstermijnen zoals vermeld op de Website en alsmede in bevestigingsmails zijn van toepassing op het afhalen. Bezorgtijden kunnen in gezamenlijk overleg worden aangepast.

5.4 Uitstreekend zal zich tot een uiterste inspannen deze afgegeven leveringstermijnen te behalen.

5.5 Bezorging vindt plaats op het door de Klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

5.6 In het geval de Klant niet aanwezig is op het afgesproken moment van de levering, wordt getracht de box bij één van de buren te leveren. In het geval er geen mogelijkheid is om bij de buren te leveren, wordt de box door de vervoerder retour genomen. Waar mogelijk wordt in overleg tussen Uitstreekend en de Klant een nieuwe levertijd overeengekomen.

5.7 Het is niet mogelijk om de box te annuleren.

5.8 Bij de levering van een bestelling die alcohol (meer dan 15%) bevat, behouden wij ons steeds het recht voor om naar een geldig legitimatiebewijs te vragen indien twijfel bestaat over de leeftijd van de persoon aan wie de bestelling wordt afgegeven. De leeftijdscontrole geldt in ieder geval voor personen tot 25 jaar. Geldige legitimatiebewijzen zijn onder meer een nationaal paspoort en een Europese identiteitskaart. Indien niet aan het minimum leeftijds vereiste kan worden voldaan, is onze bezorger gerechtigd de bestelling mee terug te nemen, c.q. niet af te geven.

Artikel 6 Reclameren

6.1 Uitstreekend zal ervoor zorgen dat de producten, die geleverd of opgehaald dienen te worden, voldoen aan de eisen die daar redelijkerwijs aan kunnen worden gesteld.

6.2 Indien en voor zover naar mening van de Klant de eigenschappen van het Product niet voldoen aan de Overeenkomst treedt de Klant in overleg met Uitstreekend. Aangezien de geleverde producten veelal dagverse/gekoelde/bevroren producten betreffen, worden de spullen niet door de Klant teruggestuurd naar Uitstreekend. Reclamatie is alleen mogelijk indien:

a. Klant na ontvangst het geleverde onmiddellijk heeft geïnspecteerd en eventuele gebreken aan Uitstreekend binnen twee dagen per email heeft laten blijken.

b. Klant hierbij minimaal naam, klantnummer, hoofd afleveradres en de beschrijving van het gebrek vermeldt;

c. Klant geen van de items van de levering heeft genuttigd, waar de Klant een klacht over heeft.

6.3 Een klacht gericht aan Uitstreekend zal binnen een week beantwoord worden door Uitstreekend. Uitstreekend zal, als het terecht is, een voorstel doen ter compensatie van de waarde van het Product.

6.4 Waar in het voorgaande lid wordt gesproken over de waarde van het Product, wordt bedoeld de in de Overeenkomst overeengekomen prijs.

6.5 Klachten met betrekking tot een deel van het geleverde kunnen geen aanleiding zijn tot afkeuring door de Klant van de gehele levering.

6.6 Door het uiten van een klacht schort de betalingsverplichting van de Klant niet op, ongeacht de eventuele gegrondheid van de klacht.

Artikel 7 Verwerking persoonsgegevens 

7.1 Indien en voor zover er persoonsgegevens verwerkt worden van Klant geldt deze verwerking slechts om:

a. de Overeenkomst te kunnen uitvoeren en gestand te kunnen doen geven;

b. de Klant te informeren over de leveringen;

c. behoudens de beperking van het navolgende lid, de Klant op de hoogte te stellen omtrent (nieuwe) producten en diensten van Uitstreekend.

7.2 Voor het sturen van commerciële uitingen via elektronische weg naar Klanten (zoals bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend e-mailnieuwsbrieven en Sms-berichten) als in voorgaande lid onder c bedoeld, wordt aan de Klant middels deze algemene voorwaarden toestemming gevraagd tijdens de Bestelprocedure van de Uitstreekend, en alleen als deze toestemming door de Klant is verleend zal Uitstreekend deze uitingen sturen.

7.3 De Klant is te allen tijde gerechtigd kosteloos inzage te verkrijgen in haar persoonsgegevens en deze gegevens desgewenst door Uitstreekend aan te passen bij onjuistheden.

Artikel 8 Toepasselijk recht, klachten en geschillen

8.1 Op de Overeenkomst en nadere, daaruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

8.2 Indien en voorzover er sprake is van een klacht neemt Klant contact op met Uitstreekend via het emailadres: contact@uitstreekend.nl. Uitstreekend zal uiterlijk binnen een week reageren op een klacht als hiervoor bedoeld.

Artikel 9 Privacy en cookiebeleid

Zie hiervoor onze privacy en cookie verklaring die op www.uitstreekend.nl/privacyverkaring te lezen is.

Artikel 10 Overige bepalingen 

10.1 Uitstreekend is te allen tijde bevoegd deze Algemene Voorwaarden aan te passen. Lopende Overeenkomsten zullen na wijziging van de Algemene Voorwaarden onder de nieuwe voorwaarden worden nagekomen.

10.2 Indien er geschillen ontstaan met betrekking tot of voortvloeiend uit de tussen Uitstreekend enerzijds en de Klant anderzijds gesloten overeenkomst, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen uitsluitend kunnen worden beslist door de rechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te Breda.